Penis en Condoom afmetingen

 

Inleiding

Deze gegevens zijn tot stand gekomen door verwerking van antwoorden op vragen die aan condoomgebruikers zijn voorgelegd. Deze resultaten zijn her en der op Internet te vinden en in dit verhaal is geprobeerd enig verband er in aan te brengen. Er is van uitgegaan dat de ondervraagden een eerlijk antwoord hebben gegeven. Een aantal vond de vragen misschien wat te indringend op hun privéleven en hebben niet op de vragen geantwoord.

Informatie over de ondervraagden?

De vragen zijn beantwoord door een kleine 3000 personen waarvan de meeste onder de 25 jaar en verspreid over de hele wereld. Het overgrote aantal vragen werd beantwoord door Amerikanen, hetgeen niet zo vreemd is aangezien dat land al vele jaren een condoomtraditie heeft. In de Spaans sprekenden landen ondervindt men vrij veel weerstand van de R.K. Kerk die fel tegen het condoomgebruik is. Een ander land dat veel vragen beantwoordde was Engeland. Ook is de vraag voorgelegd of de persoon in kwestie al dan niet besneden was, uit het onderzoek bleek dat dit weinig of geen invloed had tijdens het hebben van seks op het goed zitten van het condoom.

Penis afmetingen

Afmetingen van de penis, zowel dikte als lengte wisselt aanzienlijk. Ook blijkt de vorm van de penis nogal te kunnen verschillen maar dat is niet in dit verhaal betrokken. Uit de verkregen gegevens kunnen we concluderen dat de gemiddelde penislengte 163 mm is en de gemiddelde dikte, gemeten als omtrek 133 mm bedraagt. Beide waarden gelden voor een penis in volle erectie. Op de website van de NVSH ( Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming) is een heel interessant artikel over de penis en zijn afmeting te vinden alsook een uitgebreid verhaal over penisverlenging: Klik hier

Condoom eigenschappen

Condooms zijn verkrijgbaar in een groot aantal merken en het ene condoom zal de gebruiker beter bevallen dan het andere. Ongeveer de helft van de ondervraagden was tevreden over de wijze waarop het condoom aansloot op hun penis. In de verderop verschijnende grafieken is een en ander goed te interpreteren. Een flink aantal ondervraagden was van mening dat er nog wel wat gesleuteld kon worden aan de vorm van het condoom, zoals meer ruimte op de plaats van de eikel. Maar er waren ook een flink aantal ondervraagden goed tevreden over het condoom in zijn huidige vorm.

Condoom, scheuren en afglijden

Een groot aantal ondervraagden, meer dan de helft, heeft nooit te maken gehad met scheuren of afglijden van het condoom. Uit de antwoorden bleek dat afglijden vaker voorkwam dan scheuren en tevens bleek het ook niet beïnvloed te worden door wel dan niet besneden te zijn. Dit laatste bleek bij geen enkel onderdeel van deze bevindingen een rol te spelen.
Diegenen die de indruk hadden dat het condoom dat ze gebruikten veel te strak zat ervoeren wel vaak scheuring van het condoom. Op de reeds eerder vermelde site van de NVSH staat ook een goede handleiding om het condoom aan te brengen. Klik hier

Top pagina

Wie beantwoordde de vragen?

Leeftijd

Het leeuwendeel van de ondervraagden bevond zich in de jongste leeftijdsgroep, van 16 tot 24 jaar. Maar ook blijkt dat oudere mannen het condoom graag gebruiken, hetzij om SOA's te vermijden hetzij om zwangerschap te voorkomen.

 

Waar wonen de ondervraagden?

De ondervraagden kwamne uit 27 verschillende landen over alle 5 werelddelen. Het merendeel zoals eerder al vermeld uit Amerika, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Canada en Nederland. Andere landen waren:
België, Tsjechië, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Zweden, Turkije
India, Indonesie, Maleisië, Pakistan, Thailand, Brazilië, Mexico, Australië en Nieuw Zeeland.

Ethnische afkomst

Eerder gemaakte studies hebben aangetoond dat de gemiddelde penislengte van ras tot ras kan verschillen.


Omdat het merendeel van de ondervraagden blank is kan men niet concluderen dat de resultaten volkomen waterdicht zijn. Het zou bevorderlijk zijn geweest voor het onderzoek wanneer andere rassen een groter aandeel in het onderzoek gehad zouden hebben.

Besneden of niet besneden?

Ook wilde men graag weten of de ondervraagden besneden waren of niet. Het was namelijk al eens gesuggereerd dat het al dan niet besneden zijn van invloed kon zijn op zowel scheuren van het condoom als van het afglijden ervan tijdens de daad. De grafiek laat zien dat het een evenwichtig beeld geeft. Verbazingwekkend is dat een relatief groot aantal niet wisten of ze al dan niet besneden waren. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de opvoeding in sommige landen.

Uit de grafiek blijkt tevens dat er een groot aantal besneden personen zijn onder de ondervraagden. Dit is te wijten aan het feit dat de Amerikanen het meest vertegenwoordigd waren in dit onderzoek en dat dit het enige land ter wereld is waar men babies routinematig besnijdt, zonder enige godsdienstige reden.

Penis afmetingen: klein, middelmatig of lang?

Enige woorden met betrekking tot de penislengte en omtrek. Zoals altijd het geval is zijn er altijd extremen, maar door de bank genomen zijn de verschillen niet buitensporig te noemen. Daarbij bestaat er nog enige onzekerheid over de betrouwbaarheid van de metingen die door de ondervraagden zelf zijn uitgevoerd. Niet dat ze met opzet de waarden zouden manipuleren, maar meten is een vak op zich, wanneer je tien personen een lengte laat opmeten krijg je meestal tien verschillende antwoorden. Ook is de lengte van de penis bij erectie niet constant, en een cruciaal punt is van waar tot waar meet je? In onderstaande tabel zijn de gemiddelde waarden aangegeven, hierbij dient nog opgemerkt te worden dat de omtrek niet altijd de grootste waarde heeft op dezelfde plaats, dit verschilt van penis tot penis.


 Meting

 Gemiddelde waarde

 Standaard afwijking

 Lengte bij volle erectie

 163 mm

 28 mm

 Grootste omtrek bij volle erectie

 133 mm

 21 mm

Penis lengte

In onderstaande grafiek zijn de waarden uitgezet, zoals bij veel natuurlijke zaken Men spreekt wel van een Normale verdeling (Gausscurve of klokkromme).


De waarden gegeven bij < 100mm en > 250 mm zijn niet erg representatief, waarschijnlijk te wijten aan onhandig meten of wellicht 'grappig bedoeld'.

Penis omtrek

Zoals gezegd is het minder eenduidig om de omtrek dan de lengte van de penis te meten. Dit heeft te maken met het feit dat de penis niet bij iedereen op dezelfde plaats de grootste omtrek heeft. En het is ook lastiger te meten, zeker voor iemand met geen of nauwelijks meetervaring. Wellicht verklaart dit ook waarom de zo ontstane grafiek minder symmetrisch is dan die van de penis lengte.

Penis vorm

Zoals al eerder aangegeven varieert de grootste omtrek aanzienlijk met de plaats waar deze gemeten wordt. Uit de grafiek is te zien dat de grootste waarde het meest voorkomt bij de eikel. (42%) en in het midden (27%).

Top pagina

Condoom pasvorm: te strak, te ruim, of perfect?

Hoe een condoom zit kan van grote invloed zijn op het gebruik ervan. Immers, een te los zittend condoom kan afglijden en een te strak zittend kan makkelijk scheuren. Daarom is een goede pasvorm belangrijk, dat voorkomt spanningen bij de gebruiker en wanneer dat steeds problemen geeft zal hij snel zijn heil zoeken in andere oplossingen. Maar ook al is er een kans op scheuren of afglijden, een condoom blijkt zéér effectief om besmetting door SOA's te voorkomen. De fabrikant zal er op zijn beurt alles aan gelegen zijn om zijn condooms zo goed passend mogelijk aan de gebruiker te leveren. Wanneer men nauwelijks merkt dat men een condoom gebruikt zal men er ook niet zo gauw toe overgaan andere methoden te zoeken.

Condoom pasvorm beoordeling

De ondervraagden werd de vraag voorgelegd hoe hen de pasvorm beviel van het merk condoom dat ze gebruikten. De uitkomsten zijn samengevat in onderstaande grafiek. Er was vrijwel geen verschil in ervaring door besneden en niet besneden mannen.

Verbeteringen om het condoom beter passend te maken

Afgaande op de verschillen in lengte en dikte van penissen zal het duidelijk zijn dat wanneer slechts een paar maten op de markt verschijnen niet iedereen het juiste condoom kan bemachtigen. Waarschijnlijk is het juist te stellen dat wanneer iedereen een perfect passend condoom zou kunnen vinden, het condoom gebruik fors toe zou nemen.
De ondervraagden kregen dan ook de vraag voorgelegd wat ze graag veranderd zouden willen zien aan de hand van hun ervaringen. Ook dit is een grafiekje samengevat.

Top pagina

Condoom, kans op scheuren of afglijden

De vraag hierover werd met ongeveer de helft van de ondervraagden positief beantwoord. Slechts een kleine groep had regelmatig problemen hiermee.Vaak is dit ook het gevolg van de condooms niet op de juiste manier behandelen. Men vergeet in de opwinding vaak dat een condoom maar uit uitermate dun rubber is gemaakt en zodoende erg kwetsbaar voor scherpe dingen. Scherpe nagels kunnen funest zijn. Het is dan ook verstandig het aanbrengen van een condoom te oefenen op een dildo van normale afmetingen. De hiermee opgedane ervaring betaalt zich later dubbel en dwars uit.

Aangezien de meeste condooms vervaardigd zijn aan de hand van de gemiddelde peniswaarden kun je uit de grafiek zien dat bij mensen met die maten zowel het scheuren als het afglijden het minst voorkomt.

Conclusies

Uit de antwoorden blijkt dat ongeveer de helft van de condoomgebruikers moeite heeft het voor hem juiste condoom te vinden. Zowel afglijden als scheuren roept frustraties op en benadeelt het seksleven. Het is dus zaak een zo goed mogelijk passend condoom te vinden en de moeite die dat met zich mee kan brengen moet men maar voor lief nemen. Het zou jammer zijn dat een condoom de intimiteit tussen twee mensen zou verstoren

Top pagina