ASTROLOGIE, WETENSCHAP OF KLINKKLARE ONZIN?

 

Inleiding

Ongeveer zesduizend jaar geleden ontstond de astrologie ergens in Mesopotamië. Destijds werd astrologie universeel aanvaard door de regeringen maar na de Renaissance, toen astronomie opdook als zijnde de echte studie van sterren, kon het serieuze mensen niet meer overtuigen.
Nu is het nog een zonderling relikwie dat de nuchtere mens amuseert.
Wat het ook pretendeert te zijn, na ruim 100 jaar wetenschappelijk onderzoek, blijkt het niets anders te zijn als onzin.

In de kranten en tijdschriften komt men het regelmatig tegen, met schreeuwende koppen zoals, 'Leeuwen zijn leiders'. Veel mensen voelen zich door dergelijke kreten aangesproken. ALs je echter de tekst grondig bestudeert kom je al gauw tot het inzicht, vanwege de vaagheid ervan, dat dit op iedereen kan slaan. Grappig is overigens dat serieuze astrologen beweren dat deze horoscopen onzin zijn, maar het belet hen niet ze voor de diverse media te schrijven. Ook hier geldt, 'Pecunia Non Olet', ofwel
'geld stinkt niet'

De zognaamde serieuze astrologen worden geconfronteerd met een aantal moeilijke zaken. Het pad van de zon langs de hemel wordt verdeeld in segmenten van 30 graden. Deze segmenten hebben de naam van het sterrenbeeld gekregen dat zich er in bevind.
Helaas blijven deze sterrenbeelden door schommelen van de aardas niet op hun plaats, maar verschuiven met de loop van jaren.
De meeste Stieren zijn dan ook geboren met de Zon in het sterrenbeeld Ram in plaats van Stier.

In feite vragen de astrologen ons dus te accepteren dat de sterren ons leven bepalen, niet de sterren zoals ze nu aan de hemel staan, maar zoals ze dat duizenden jaren geleden deden.

Een andere moeilijkheid is de overgang van de Juliaanse naar de Gregoriaanse kalender. Dit was gedaan om te voorkomen dat de maanden verschoven door de seizoenen, door het invoeren van het schrikkeljaar.

Hetgeen ook vreemd is, astrologie is gebaseerd op een heelal met de aarde als middelpunt, een gegeven dat allang achterhaald is. Men maakt dus berekeningen gebaseerd op een onjuist uitgangspunt.

Het is ook niet goed te bevatten waarom het tijdstip van de geboorte iemands karakterontwikkeling bepaalt. Het ligt meer voor de hand dat dit tijdens de bevruchting van de ei-cel gebeurt, immers dan worden de genen uitgewisseld.

Tenslotte, astrologen kunnen niet goed uitleggen hoe het mechanisme in elkaar steekt. Is de invloed van dichtbijstaande objecten groter?
Zo ja, waarom dan al die drukte om Pluto, terwijl er honderden Asteroiden veel dichter bij staan en waarom dan niet alle andere objecten, die dan weliswaar erg ver weg staan, maar daarentegen groot in aantal zijn, ook in de beschouwingen meegenomen? Gaat het om de grootte of om de massa van de hemellichamen? Als het laatste het geval is, dan hoeven we eigenlijk alleen maar de Zon en Jupiter in aanmerking te nemen.

Astrologie lijkt wel een beetje op het handlezen door zigeuners. Door het goochelen met symbolen en trekken van lijntjes komt men tot een horoscoop die vrijwel op iedereen van toepassing is vanwege zijn vaagheid, maar die wel de klant imponeert en hierdoor bereid is er flink voor te betalen.
Deze in de astrologie gebruikte symbolen zijn over de hele aarde terug te vinden in allerlei kunstuitingen en daarom vertrouwde beelden voor de klant.

Nu zal men zich afvragen, och, wat steekt er nu eigenlijk voor kwaad in, het kan hoogstens niet helemaal of helemaal niet kloppen. Er zijn echter gevallen bekend dat bedrijven, (ja, het is onvoorstelbaar, maar het aantal bedrijven dat astrologen raadpleegt is legio), mensen banen geweigerd hebben op grond van hun horoscoop. Het meest trieste is echter dat miljoenen mensen zich met deze onzin geld laten aftroggelen in ruil voor allerlei onzin verstrekt door mensen die zich absoluut niet van hun verantwoordelijkheid bewust zijn.

Astrologie kan daarom het best als volgt omschreven worden, Het is wetenschap met een knipoog, geeft kleur aan het leven maar je bent gek als je het serieus neemt.


In de loop der jaren heeft de astrologie vaak aan kritiek blootgestaan.
Een moeilijke tijd brak aan toen de Romeinen zich tot het Christendom bekeerden. Astrologie stond haaks op de destijds heersende overtuigingen en werd in de ban gedaan. Tijdens de achtste eeuw bloeide het weer op en in de Middeleeuwen behoorde het er weer helemaal bij, evenals de Alchemie.
De astrologie werd door alle lagen van de bevolking beoefend, zelfs onderwezen op universiteiten en iedere politicus van naam nam geen beslissing nadat hij eerst een astroloog geraadpleegd had.
Zelfs wetenschappers van naam zoals Kepler en Copernicus werkten met horoscopen. Eerst in de tijd van Newton, toen men betere instrumenten kreeg en nieuwe planeten ontdekte kwam er een kentering.
Tot dan waren er zeven planeten. Toen echter Neptunus ontdekt werd en enige tijd later Pluto ontstonden grote problemen, dit kwam niet overeen met het magische getal zeven.

Aan het eind van de negentiende eeuw was de astrologie onderhevig aan allerlei testen. Daaruit bleek dat er geen enkele samenhang was met de positie van sterren en planeten en personen, beroepen of wereldse gebeurtenissen. Nu nog gelooft ongeveer 30% van de mensheid nog in horoscopen, en hechten grote waarde aan de onzin die in de media gepubliceerd wordt. Anderen zien het echter als ongevaarlijke onzin en sommige daarentegen zelfs als erg afbrekend en gevaarlijk.

Welk bewijs is er voor astrologie en kun je dit ook testen?

De algemene opvatting is dat horoscopen zo vaag zijn dat ze op iedereen van toepassing kunnen zijn. Dit kun je als volgt uitproberen. Je verzamelt een stel mensen om je heen en leest dan de tekst van de horoscopen uit een tijdschrift voor, zonder erbij te vertellen bij welk sterrenbeeld ze horen en laat hen dan kiezen welke voor hen van toepassing lijkt te zijn. Dit leidt meestal tot verassende resultaten. Astrologen vinden dit geen goede test vanwege het feit dat het niet om echt getrokken horoscopen gaat, maar hier is tegen in te brengen dat wanneer men dit uitvoert met echt geconstrueerde horoscopen dit tot eenzelfde resultaat voert.

Een andere test is gebaseerd op het fundamentele uitgangspunt van astrologie dat iemands persoonlijkheid is gebaseerd op de positie van de hemellichamen op het tijdstip van de geboorte. Hiertoe maakt men een overzicht van de personen waarbij men tijdstip en plaats van geboorte aangeeft met tevens de kenmerken van iedere persoon.
Uit tests die in het verleden door wetenschappers gedaan is, blijkt ook hier totaal geen overeenkomst te bestaan.

Een laatste test, men verzamelt de horoscopen en kijkt wat ervan uitkomt. Het nadeel hiervan is echter dat dit geruime tijd in beslag neemt.

Voor de geïnteresseerde, hieronder volgen enige tests die gedaan zijn.

Aan de Universiteit van Californië heeft men een onderzoek gedaan naar het verband tussen sterrenbeelden en eigenschappen van zo'n duizend volwassenen. Men heeft gekeken of de eigenschappen die aan bepaalde sterrenbeelden toegedicht werden, ook overeenkwamen met de ambities, leefgewoonten en geloof in astrology overeenkwamen.
Het bleek dat de sterrenbeelden geen verschil opleverden en dus ook niet gebruikt kunnen worden om mensen bepaalde kwaliteiten toe te dichten afgaande op hun sterrenbeeld.

In Ici-Paris bood een fransman gratis horoscopen aan. Daarbij verlangde hij echter wel dat men aangaf hoe nauwkeurig men zijn horoscoop vond. Van de eerste 150 antwoorden die hij kreeg stelde 94% dat de horoscoop nauwkeurig was, terwijl 90% van de familie van de betrokkenen dezelfde mening was toegedaan. Jammer genoeg echter, hadden ze allemaal dezelfde horoscoop gekregen, en wel die van een beruchte massamoordenaar.

Verzameling van horoscopen uit bladen en tijdschriften over dezelfde periode gaven aan dat in de ene horoscoop de vooruitzichten voor een bepaald sterrenbeeld heel gunstig waren, terwijl die uit een ander blad juist het tegenovergestelde beweerden. Hieruit trok men de conclusie dat deze horoscopen volkomen willekeurig waren.

Ook de voorspellingen in een almanak, geschreven door een aantal top astrologen zijn nagetrokken. De onderzoeker stelde dat deze voorspellingen evenzeer klopten wanneer ze gedaan waren door koks en taxichauffeurs.

Op de amerikaanse televisie bood iemand honderdduizend dollar aan de astroloog die de waarheid van zijn beweringen kon waarmaken.
Een astroloog die op het aanbod inging werd de geboortedatum van twaalf mensen gegeven.
Men had hem niet verteld welke geboortedatum bij welke persoon hoorde.
Nadat hij op grond daarvan de horoscopen getrokken had moest hij, na het houden van een gesprek dat hij met alle twaalf voerde, concluderen welke horoscoop bij welke persoon hoorde. Helaas, hij wist er geen enkele goed aan te wijzen.

Ook werd aan een zestal astrologen gevraagd de winner van de Melbourne Beker te voorspellen. Ze kwamen er zelfs niet bij in de buurt.

Eenvoudig afgaand op ons gezonde verstand kunnen we rustig stellen dat astrologie niet bewijsbaar is, het is integendeel afwijsbaar omdat het niets bedraagt tot een gelukkiger leven en mensen onzeker kan maken.
De astrologie wordt beoefend door mensen die gedurende vele eeuwen misbruik maken van de goedgelovigheid van mensen. Daarbij worden ze geholpen door de zucht naar mystiek die veel mensen eigen is. De mooie plaatjes en het geknutsel met allerlei lijntjes vervolmaken dit beeld.
De vrees bestaat dan ook dat het nog heel lang kan duren voordat het geloof in deze nonsens uitgeroeid is. Tot dat tijdstip zullen ze echter wel de zakken van de astrologen blijven vullen. Heeft niet ooit iemand eens gezegd,

'De mensheid wil bedrogen worden'